Artist Showcase @Flexx Lounge March 4th, 2023 [Stone Mountain, GA (Metro Atlanta)]